Рок-музика яксоціокультурне явище таїїмісце всучасній художній культурі

       Бурхливі процеси соціального розвитку другої половини ХХст.,щовідбулися усвіті танаколишньому радянському просторі, зумовили низку проблем соціокультурного, естетичного, музичного сенсів. Виникнення нової культурної субстанції— рок-музики— немогло невплинути наподальші процеси яккультурно-мистецького життя, так іполітичного. Питання взаємовідносин музики імолоді сьогодні постають якніколи актуально, оскільки остання усвоїй більшості віддає перевагу рок-музиці. Взагальному мистецтвознавстві тамузикознавстві спеціальних досліджень зісторії татеорії рок-музикування нетак багато. Віснуючих працях наявна загальна картина становлення цієї молодіжної музики, але без конкретних урахувань часу, соціального становища, атакож часто відсутній культурологічний аналіз нової константи— рок-культури. Крім того, вбільшості праць радянського періоду відчувається ідеологічна забарвленість подібних процесів.
       Аналіз останніх досліджень іпублікацій. Умистецтвознавчій тамузикознавчій літературі значне місце відведене вивченню проблем рок-музики, молодіжної культури, соціокультурних впливів тощо. Особливу цінність для розробки порушеної проблеми мають праці О.Козлова, О.Орлової, І.Хижняка, І.Набока, О.Феофанова табагатьох інших дослідників. Аналіз історичних процесів, виявлення певних закономірностей розвитку молодіжної музики дають можливість оцінити культурологічну ситуацію. Історію рок-культури свого часу розглядали В.Бондаренко, Ю.Дроздов, А.Байчоров, Г.Забродін,Б. Александров, О.Козлов, С.Коротков, О.Феофанов, К.Мяло таін.Питанням становлення тарозвитку вітчизняної молодіжної музики приділяли увагу О.Житинський, О.Запесоцький, А.Троїцький, М.Саркитов, Ю.Божко, І.Смирнов таін.
       Вирішені раніше частини проблеми. Сьогодні накопичено достатньо великий матеріал, вякому досліджуються витоки, джерельна база рок-музики, деякі проблеми стосунків батьків ідітей під кутом зору молодіжної музики. Водночас необхідне повніше розкриття специфіки функціонування рок-музики, зокрема вмежах художньої культури.
       Актуальність звернення допитання розвитку рок-музики зумовлена прагненням провести системне дослідження проблеми: обґрунтувативиникнення молодіжної субкультури якдуховної парадигми другої половини ХХстоліття. Об’єктом дослідження мивбачаємо проблеми функціонування рок-музики, їїособливості, естетичні уподобання, пріоритети внових соціокультурних умовах. Предметом дослідження єрок-музика яксоціокультурний феномен.
       Практичне значення полягає втому, щоматеріали даної статті можуть застосовуватися при розробці курсів лекцій зісторії музичної естради, спецкурсів зестрадно-джазового музикування, теорії таісторії естрадного виконавства, внауковій практиці при дослідженні проблем музичної культурології, музикознавчо-критичних дослідженнях, культурно-просвітницькій діяльності. Усім відомо, якусуспільстві ставляться дорізного роду новацій. Історична практика подає нам приклади джазу йестрадної музики. Нині напорядку денному— рок-музика. Отже, проблема рок-музики — це,безумовно, проблема батьків ідітей.
       Проблеми батьків ідітей завжди були ібудуть стояти перед суспільством. Вирішення цих проблем ніколи непроходило гладко. Ідійсно, потрібна своєрідна група ризику, якаб опрацювала тучиіншу новацію. Часто такою групою виступає молодь, особливо внашому випадку. Якщо вкультурі суспільства виникає щось істотно нове— ценове неможе бути миттєво прийняте відразу всіма членами суспільства, миттєво стати загальнозначущим. Потрібен певний час для перевірки новації іпотрібні групи ризику, щоїїперевіряють. Прогрес суспільства неможливий без такої боротьби, під час якої нежиттєздатні новації відкидаються, цінні— приймаються всім суспільством.
       Зробивши виклик суспільству, бунт молодих торкнувся нетільки сфери політичної тасоціальної, але йсфери духовної. Ситуація різко змінилася намежі 1970— 1980-х років, коли вповедінці молоді почали все чіткіше проступати нові риси, щонеукладалися врамки певних реляцій. Незвичайний спосіб життя дітей невселяв особливої радості їхнім батькам. Частина юнаків ідівчат демонструвала небажання підкорятися подвійним стандартам способу життя старших, вони нехотіли грати вігри дорослих і,повертаючись досуспільства спиною, знаходили сенс життя воднаково нелюбимій старшими рок-музиці. Деякі дорослі схильні були покладати нарок-музику провину завсі гріхи сучасної молоді. Рок раптово перетворився насимвол покоління, став родоначальником зовсім нової музики. Незважаючи напротести старших, усередині 1950-х років рок-н-рол завоював симпатії молоді нетільки вСполучених Штатах, але ідалеко заїхмежами.
       Створюючи музичні твори, людина здійснює естетичне освоєння дійсності. Надаючи перевагу тим чиіншим творам, люди формують івиявляють вопосередкованому вигляді ціннісне ставлення досвіту. Таким чином, суперечка про музику є,власне кажучи, суперечкою про систему людських цінностей усамому широкому сенсі. Врізні часи молодь захоплювалася різною музикою. Дотогож дуже різнорідні імузичні інтереси молоді одного покоління. Але є,очевидно, ічимало загального усприйнятті музики тієюж молоддю. Аудиторія нарок-концертах слухає музику заіншими законами сприйняття, емоційно по-іншому. Розвиток відбувається, скоріше, зазаконами емоційного впливу наслухача, ніж зазаконами розвитку істворення закінченої музичної форми. Цемузика молодіжна, їїстиль має наметі сильний емоційний вплив,— так писав насторінках журналу Ровесник композитор А.Петров.
       Аотякпояснював насторінках журналу Советская музыка запеклість дискусій навколо масових музичних жанрів Г.Шохман: Можливо, уперше мистикаємося змистецтвом, щосвідомо, часом навіть декларативно адресується саме івинятково домолоді, експлуатуючи відому завсіх часів їїфізіологічно-вікову схильність тяжіти довсякого роду крайностей. Цим пояснюється багато чого. Справедливо відзначали деякі філософи: те,щостворювалося людством протягом століть ітисячоріч, повинно бути передано дорослими йзасвоєне молодими протягом півтора десятків років. Процес культурної наступності має двосторонній характер: молоде покоління повинне докладати зусиль для оволодіння культурним багатством суспільства, старші— ділитися своїм досвідом, знаннями, духовним багатством. Одне знайважливіших завдань культури полягає втому, щоб з’єднатизусилля різних поколінь успільній діяльності, спрямованій наздійснення культурної наступності.
       Зісторії відомо, щовзаємини батьків ідітей ніколи небули безхмарними, щопроцес культурної наступності одночасно зближує іроз’єднує покоління. Закономірно, щозприскоренням суспільного розвитку ускладнюються івзаємини поколінь, істотно змінюються процеси культурної наступності. Саме такі принципові зміни щодо цього намітилися віндустріально розвинутих країнах усього світу в1950-1960-ті роки, коли різке прискорення темпів життєвих змін, щовідбувалося під впливом науково-технічної революції, призвело дозростання соціальної ідуховної автономії молоді, відносного відокремлення їїяксоціально-демографічної групи. Молодь починає виявляти себе якспільність.
       Іншою важливою особливістю молодіжної музики стала апеляція їївиражальних засобів добіологічних іпсихічних механізмів іпотенцій, специфічних для юного організму. Особливий психофізичний іемоційний вплив цієї музики досягається завдяки імпульсивності, динаміці, форсованій голосності, саме те,щовикликало діаметрально протилежну реакцію старшого покоління. Отже, молодіжній музиці притаманний, зодного боку, комплекс властивостей, щочітко окреслює сферу їївпливу забіологічними іпсихічними характеристиками слухачів. Здругого— цямузика репрезентувала достатньо матеріальних ісимволічних предметів, щоскладали основу об’єднаннямолоді наґрунті їїспоживання. Зтретього— існували психосоціальні настанови ічинники, щозабезпечували підвищений потяг донеї підлітків. Ікрім того, такій музиці характерні особливі художні властивості, які згуртовують йорганізовують аудиторію. Усе цезабезпечує яксоціальну диференціацію слухачів, так ідоцентровий рух молоді наоснові сприймання рок-музики.
       Досить швидко сформувалися ознаки молодіжного стилю, щомістив нові танці, пластику рухів, зачіски, елементи одягу іт.ін.Входження новачків уновий, спочатку таки примітивний соціокультурний комплекс почало відбуватися під впливом засобів масової інформації, щорозробляли відповідні методи іприйоми подання— представлення нових явищ. Напевно, невипадково вкультурі сучасного індустріального суспільства настільки бурхливо прогресують форми діяльності ісоціальні інститути, які сприяють підтримці традицій молодіжної музики. Перелік подібних прикладів дуже великий: фестивалі, конкурси, дискотеки, фан-клуби, рок-клуби, щорічні премії, книги іспеціалізовані журнали, радіопрограми ітелепередачі, тематичні газетні рубрики, рок-енциклопедії іт.ін.
       Рок-музика сьогодні вже, напевне, невикликає такого роздратування, якцевідбувалося декілька десятиліть тому, зокрема натеренах колишнього Радянського Союзу. Цямузика, якколись іджаз, уже тривко завоювала свої позиції, має свою окрему соціокультурну полицю. Нажаль, невсе щезрозуміло зцим видом музикування— івгалузі керівництва, івгалузі споживання, івгалузі наукових узагальнень. Сьогодні вже правомірно використовувати більш узагальнюючий термін— рок-культура, який вміщує всобі імолодіжну музику, їїрізні уподобання, пов’язані ізцим видом музикування, манеру поводження, одяг, своєрідний сленг ібагато іншого. Тому, нанаш погляд, словосполученню рок-культура можна надати такого понятійного сенсу— це,якправило, молодіжне середовище, вмежах якого, по-перше, існують свої закони, які поширюються вбільшості намолодь іяким вона слідує; по-друге, рок-культура якісно ікількісно збільшилася зарахунок поглинання раніше окремих складових— рок-музики, технологій, щоїїобслуговують, ідеологічних надбудов (стилі, рухи, уподобання, вірування, ідолопоклонство тощо); рок-культура збільшила свої відносини зрізними боками природних, суспільних ісоціокультурних субстанцій (релігія, ідеологія, політика, наркоманія, алкоголізм, астрологія іт.п.).
       Рок завжди тяжів добарвистих театралізованих вистав, оригінальної драматургії. Рок-культура дала театру новий музично-драматичний жанр— рок-оперу. Основні принципи нового жанру були закладені вдвох творах, щонабули світового визнання, цеІсус Христос— суперзірка (Е.Уеббер) іТоммі (англійська група Who П.Таушенда). Основними чинниками впливу нарок-концерті часто єабо немузичні засоби (пластичний образ, одяг виконавців, технічний антураж, світловий тиск), читімузичні засоби, які перестають бути такими, або цілковито спрямовані ненадуховний вплив, анабіофізіологічні механізми сприймання (мається наувазі гіпертрофія гучностно-динамічних або метроритмічних чинників звучання).
       Сам пособі факт театралізації, одночасного включення слухового тавізуального сприйняття можна охарактеризувати якцілком сучасний. Однак уцьому разі театральність рок-концерту виявляється наближеною недосинтетичних тенденцій мистецтва XXстоліття, адопервісного синкретизму, тобто єдності нерозвинених ритуально-магічних елементів. Вплив нарефлекси танижні поверхи психіки досягається цілком відповідними (спрощеними, стереотипними) засобами. Саме тому прийоми рок-концерту значно збагатили розраховані напримітивний смак обивателя бучні комерційні поп-шоу. Театралізованість рок-концерту— ценетільки ширма, заякою можна досить вдало приховати відсутність серйозного музичного професіоналізму. Сьогодні цеможна вважати одним ізсуттєвих надбань естетизації рок-вистави наконцертній естраді.
       Театралізація рок-концерту — цеможливість вираження специфічного образу, стилю життя, входження унові сфери художнього життя. Устворенні цього образу важливими єзовнішній вигляд істиль спілкування, маючи при цьому безсумнівний знаковий сенс (приналежність дотієї чиіншої групи), поведінка іпластика (багато вчому запозичена зрелігійно-еротичних африканських танців, винесених наестраду американськими неграми).
       А,власне, театралізацію дійства миможемо простежити унаших скоморохів. Скомороство наРусі ввійшло вісторію культури івплинуло намузику, танець, наджерела окремих жанрів літератури, циркового, естрадного йіншого видів мистецтва. Таким чином, неможна непомітити значення блазнів для мистецтва, їхвнесок установлення театральних форм[3]. Неновою була поширена, особливо в1970-1980-тіроки, традиція театралізації рок-концерту ізвикористанням різних технічних засобів. Поєднання музичних прийомів ізвиразним стилем сценічної поведінки, руху, одягу, підсилююче відчуття цілісності інезалежності, відмежованості від інших явищ культури,— прийом, щовикористовували вджазі негритянські музиканти. Урок-музиці через деякі, насамперед соціокультурні, причини він досягає апогею, претендує чиненачільну роль.
       Кращими рок-групами створена ціла галерея яскравих музично-театрально-поетичних вистав. Більшість ізрок-груп прагнуть досинтезу найрізноманітніших видів мистецтва, зокрема музики, поезії, театру, пантоміми, танцю, живопису. Тому вважаємо задоцільне вживання термінів рок-мистецтво, рок-культура, де,безумовно, рок-музика, якодин ізосновних компонентів, обов’язково вньому наявна. Рок— цебільше театр, ніж естрада, ібудь-який рокер створює насцені свій образ (точніше— імідж), щозапам’ятовують ілюблять шанувальники. Найчастіше ірепертуар, імузичний стиль працюють виключно настворений образ. Варсеналі будь-якого рок-виконавця чимало складових, які відіграють важливу роль: костюм ігрим, сценічна техніка, міміка, жести іпластика.
       Рок-музика виникла ііснує завдяки науково-технічному прогресу, без якого, звісно, вона неможе функціонувати. Чималу роль упоширенні рок-музики відіграли радіоприймачі тамагнітофони. Упопуляризації рок-н-ролуусе більшу роль почав відігравати ітакий потужний засіб масової інформації, яктелебачення. Найважливішим досягненням, щозмінило обличчя йзакони шоу-бізнесу, стало створення Музичного Телебачення (MTV, Musical television)— кабельного каналу США, який зсерпня 1981 року цілодобово транслює лише музику— музичні відеофільми, відеокліпи, музичні новини, вікторини, інтерв’ю. Окрім зв’язківізлітературою, театром, іншими видами мистецтва, рок-музика мала вплив і,відповідно, зазнавала зворотного впливу нарізні соціально-політичні явища іподії. Прогресивні ірозсудливі рок-музиканти боляче ставились довсіх людських гріхів, зокрема дохвороб, стихійних лих, техногенних трагедій, наркотиків. Виникали цілі рухи накшталт Рок-музика проти апартеїду, Рок-музика проти насилля, Рок-музика проти наркотиків таін. Цілком зрозуміло, щомузика— вище нетільки естетичне, але ісоціальне. Також зрозуміло, щобудь-яка музика поєднує: упроцесі спільного музикування заражає своєю енергією, ритмом, почуттям високої духовності, щобудиться нею сумом чивеселощами, реакцією інших слухачів. Тому, поряд зтак званою серйозною музикою— класичною ісучасною, народною музикою минулого інаших днів, увага повинна бути звернена інамасові жанри (пісня, естрада), інаджаз, інарок-музику.
       Інаостанку всеж таки треба визнати: вскладній, суперечливій, калейдоскопічній картині сучасної художньої культури рок-музика посіла особливе місце. Цеозначає, щомузичною культурою вироблено новий потужній засіб компенсації життєвих нагод, соціальної невлаштованості танезахищеності, емоційної недостатності, який був орієнтований наособливості молодіжної свідомості. Звичайно, вбагатьох випадках цякомпенсація була ілюзорною, багато вчому сприяла відриву молоді від реальної діяльності. Сьогодні рок-музика вже врамках більшого середовища— рок-культури— єодним ізнайвпливовіших музичних жанрів ічинить чиненайбільший вплив намолодь, живе серед неї іживиться нею. Тому дуже важливо знати цюмузику, їїможливості, естетику аби грамотно іпрофесійно аналізувати всі зазначені вище явища.
       Стосовно радянського року, топро нього серйозно заговорили після запису вСША напочатку 1986 р.подвійного альбому Красная волна. Андеграунд ізпіснями ленінградських рок-колективів Аквариум, Кино, Алиса, Странные игры. Він приніс популярність нашому року нетільки закордоном, але йусебе набатьківщині, відбулося нарешті його відкриття через двадцять років після народження. Новоявлені цінителі ісамозвані знавці поспішили оголосити рок духовним наркотиком, моральним СНІДом. Головним доказом було те,щорок-музика— чужорідне явище, далеке російській мові, національному характерові, вона єпродуктом західної культури, яка виконує функцію ідеологічної диверсії урадянському товаристві. Відомий прозаїк Вл.Крупін ізтрибуни пленуму Спілки письменників СРСР утравні 1987 р.узапалі промовляв: Это страшно. Элвис Пресли, мягкий рок, потом тяжелый, потом панк-рок— это всё разновидности наркотиков. Даже, может быть, наркотики менее страшны, нежели эта музыка. Это подстрекательство кнасилию, кубийству, кбунту.
       26квітня 1986 р.сталася подія, яка надесятиліття вперед визначила життя нетільки українського народу, але йвсього людства— аварія наЧорнобильській АЕС. Ісаме рок-музиканти відразу відгукнулись нацелихо. Бажаючих виступити вакції Счет 904 було немало: Автограф, Браво, Круиз, О.Градський, В.Кузьмін, А.Пугачова таін. 30травня 1986 р.уМоскві відбувся великий концерт. Але щезашість годин допочатку були сумніви уздійсненні цієї благородної акції. Успорткомплекс, депланувався концерт, прийшла велика делегація чиновників ізМіністерства культури СРСР, різних управлінь таконцертних організацій. Ізнову все було розіграно завідомим сценарієм: бюрократи були обурені таперелякані— деофіційна програма? тексти пісень? дозвіл? затвердження? підписи тапечатки? минеможемо дозволити цей концерт!
       Але концерт відбувся. Цебув найрідший унашій сумній музичній практиці випадок тріумфу ініціативи над бюрократією. Було зібрано багато корисних грошей. Інайголовніше: вцій акції рок був стверджений якпозитивна соціальна сила ібуло доведено, щорокери— ценевідщепенці, асправжні громадяни. Після відомих подій 11вересня 2001 р.чимало естрадних виконавців ірок-музикантів усвіті, зокрема уСША, відмінили свої гастрольні поїздки, різні розважальні заходи, почали влаштовувати благодійні концерти, кошти від яких пішли надопомогу сім’ямпотерпілих.
       Висновки. Таким чином, розвиток подій висуває напорядок денний питання перспектив подальших кроків уданому напряму: необхідна єдина науково обґрунтованадержавна політика усфері музичних інтересів молоді. Багато людей старого загартування, старого виховання психологічно неготові зрозуміти іприйняти справжній стан речей. Раціональніж аргументи вїхньому арсеналі вже вичерпані. Власне, таких ібуло лише два: рок— іноземне явище ірок— антитеза справжнім духовним цінностям, щовідриває людей від класичної музики. Тривалий час— практично змоменту зародження рок-музики — ціаргументи вРадянському Союзі спрацьовували: рок заганявся впідпілля, його розвиток штучно стримувався. Але вперіод демократизації громадського життя вони багато вчому втратили силу вочах суспільної думки.
       Для подальшого вивчення означеної проблеми слід розробити концепцію естетичного виховання молоді, спираючись наїїмузичні уподобання, зокрема нарок- тапоп-музику. Те,щонині естрадна музика, джаз, поп- тарок-музика зайняли свою соціальну нішу, мабуть, ніхто небуде заперечувати. Важко закривати очі інатой факт, щоціуподобання впливають наестетичне тасвітоглядне виховання, впершу чергу, молоді.
       Інаостанку всеж таки треба визнати: вскладній, суперечливій, калейдоскопічній картині сучасної музичної культури рок-музика посіла особливе місце. Усе цезайвий раз примушує сумніватися усправедливості традиційного поділу музичних жанрів налегкі тасерйозні. Інетільки тому, щовмежах легкожанровості нелегко вмістити багато які цілком важкі різновиди року, але ітому, щоіззатвердженням цього явища яксамостійного відбулась зміна функціональної домінанти впливу популярної, масової музики: замість розважальної функції наперший план вийшла функція компенсаторна, тобто урівноважуюча. Цеозначає, щомузичною культурою вироблено новий потужній засіб компенсації життєвих нагод, соціальної невлаштованості танезахищеності, емоційної недостатності, який був орієнтований наособливості молодіжної свідомості. Але цякомпенсація здебільшого була ілюзорною, багато вчому сприяла відриву молоді від реальної діяльності.
       Сьогодні рок-музика єодним ізнайвпливовіших музичних жанрів ічинить чиненайбільший вплив намолодь, живе серед неї іживиться нею. Тому дуже важливо знати цюмузику, їїможливості, естетику аби грамотно іпрофесійно аналізувати всі зазначені вище явища.                    

  .   ˳  Український рейтинг TOP.TOPUA.NET Arts.In.UA Lviv TOP